Till innehåll på sidan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla verksamheter som lyder under skollagen, till exempel förskola, skola och fritidshem, ska årligen uppdatera skolans plan mot Diskriminering och kränkande behandling.

                                                                                                   

Inledning

Klastorp och Essingen skolor ska vara en lugn och trygg miljö för elever och personal. Arbetsmiljön ska präglas av arbetsro, respekt och hänsynstagande. Allas lika värde och allas rätt till lika behandling är grund för vårt arbete på skolorna. Vårt värdegrundsarbete utgår från Trygghet, Engagemang och Allas lika värde vilket symboliseras av våra gemensamt framtagna figurer TEA.

 

Vår vision

Vi föds med olika förutsättningar. Vi ser olika ut, är bra på olika saker och tänker inte alltid lika. Vi kan komma från olika miljöer, olika länder och kulturer. Viktigast är att vi respekterar varandra och är medvetna om att alla är lika värda. På Klastorp - Essinge skolor arbetar vi för att försöka förstå andra människors känslor och beteende. Vi bryr oss om varandra och vi blir tagna på allvar. På våra skolor ska ingen elev eller vuxen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för annan kränkande behandling, vi har nolltolerans mot kränkande särbehandling. På våra skolor ska det råda trygghet, säkerhet, tillit och arbetsro. Alla elever ska känna sig trygga, veta vem de ska vända sig till om de känner sig diskriminerade eller kränkta och vara trygga med att skolan kommer att agera enligt likabehandlingsplanen.

 

Vi skapar förståelse för varandra genom att vi

 • försöker förstå våra egna och andras känslor och hur det känns i kroppen när vi blir arga, ledsna, glada eller rädda

 • vi lär oss att hantera konflikter utan våld

 • belyser och medvetandegör att vi väljer våra handlingar och hur dessa påverkar oss själva och andra

 • har trivsel- och ordningsregler som hjälper oss hur vi ska umgås med varandra i skolan och på fritids

 • ser olikheter som en tillgång

 

Vi skapar en trygg skola genom att vi

 • arbetar främjande och förebyggande med att skapa trygghet, tillit och studiero

 • arbetar aktivt med konflikthantering, motverkar diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

 • avsätter tid för etiska samtal och social träning

 • arbetar för en positiv arbetsmiljö där arbetsglädje och arbetsro råder

 • följer våra gemensamma trivsel- och ordningsregler

 

TEA

TEA står för Trygghet, Engagemang och Allas lika värde. Värdegrundsarbetet är gemensamt utarbetat av elever och personal på Klastorp och Essinge skolor. Det symboliseras av en figur som fått namnet TEA. Bilden består av två figurer som är framtagen av eleverna på skolan för att konkretisera värdegrundsarbetet och på så sätt göra det lättare för eleverna att förstå våra ledord och deras betydelse.

Eleverna arbetar utifrån TEA i så kallade värdegrundsgrupper systematiskt under läsåret. I dessa är eleverna indelade i tvärgrupper åk F-6. Arbetets innehåll utgår från Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt vad som kommer fram i trivselenkät, brukarundersökning eller i aktuella händelser på skolan. Värdegrundsarbetet utifrån TEA planeras av trygghetsteamet på vardera skola. Vi har faddergrupper som består av elever från årskurs 3 och elever i förskoleklass. Dessa ses kontinuerligt under läsåret för gemensamma aktiviteter som ger goda resultat.

 

Grunduppgifter

Verksamheter som omfattas av denna plan är förskoleklass, grundskola och fritidshem. Ansvarig för planen är rektor. Ansvarig att känna till samt aktivt arbeta med planen åligger alla som arbetar inom verksamheten. Det är rektors ansvar att tillsammans med Trygghetsteamet:

 • se till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan, vi har nolltolerans mot kränkande särbehandling

 • se till att det bedrivs ett förebyggande och målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka kränkande behandling

 • årligen upprätta och utvärdera en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare

 • se till att utredning görs och att åtgärder vidtas om skolan får kännedom om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer

 • se till att skolpersonalen vet hur utredning av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering ska göras, vem ska göra det och vilka dokument som ska användas

 • se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas

 • informera huvudman skyndsamt så fort rektor får kännedom om kränkningar eller misstänkta kränkningar

 • kontakta andra myndigheter vid behov

 • ansvara för att elever och deras vårdnadshavare vet hur de ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

 

På skolorna finns två trygghetsteam bestående av:

Klastorpsskolan

Hanna Svanbro

hanna.svanbro@edu.stockholm.se

Christina Ax

christina.ax@edu.stockholm.se

Katarina Uhlin

katarina.uhlin@edu.stockholm.se

Karin Ring

karin.ring@edu.stockholm.se

 

Essingeskolan

Hanna Svanbro

hanna.svanbro@edu.stockholm.se

Marianne Ohlsson

marianne.ohlsson@edu.stockholm.se

Julie Ottesen

julie.ottesen@edu.stockholm.se

Markus Jansson

markus.jansson@edu.stockholm.se

 

Rektor är ytterst ansvarig för trygghetsteamet.

Trygghetsteamet ansvarar för att årligen utvärdera och upprätta likabehandlingsplanen. Trygghetsteamet följer upp ärenden på skolan så att planen följs när det gäller hantering, rapportering, dokumentation och arkivering. Om personal önskar finns Trygghetsteamet med som ett stöd i ärenden.

 

Bakgrund, lagstöd och begreppsförklaring

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskoleklassen, grundskolan och skolbarnomsorgen ska ha samma rättigheter – oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Se Diskrimineringslagen (2008:567) och 6 kap. Skollagen (2010:800) samt förordningen (2006:1083) om barn och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Lagen syftar till att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Varje verksamhet är skyldig att aktivt och målinriktat arbeta för att förhindra och motverka alla former av kränkande behandling. Lagen gäller såväl när personal diskriminerar, trakasserar eller kränker elever, som när elever trakasserar eller kränker andra elever. Detta i enlighet med riktlinjer från Barn och elevombudet, Diskrimineringsombudsmannen samt Skolverkets allmänna råd.

 

Likabehandling

Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma rättigheter oavsett könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter innebär inte att det räcker med, eller ens är bra, att behandla alla lika. Det krävs att alla behandlas likvärdigt och/eller utifrån vars och ens förutsättningar och behov.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till elevers lärande. Skolans samtliga verksamheter ska vidta åtgärder för att en person med en funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning.

 

Diskriminering

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever på grund av någon av diskrimineringsgrunderna:

 • Etnisk tillhörighet (etnicitet): att bli sämre behandlad på grund av sin hudfärg, sitt etniska eller nationella ursprung eller, i vissa sammanhang, sitt språk eller sitt namn.

 • Funktionsnedsättning: att bli sämre behandlad på grund av varaktiga nedsättningar av sin fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga funktionsförmåga.

 • Kön: att bli sämre behandlad på grund av sin könstillhörighet. Inkluderar även transsexualism.

 • Könsidentitet och könsuttryck: att bli sämre behandlad på grund av hur en uppfattar sitt kön eller hur en uttrycker eller uppfattas uttrycka sig i relation till kön, d.v.s. hur en beter sig eller hur en ser ut kopplat till kön.

 • Religion eller annan trosuppfattning: att bli sämre behandlad på grund av sin religion eller trosuppfattning.

 • Sexuell läggning: att bli sämre behandlad på grund av att en är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell.

 • Ålder: att bli sämre behandlad på grund av sin ålder, d.v.s. sin uppnådda levnadslängd.

 

Trakasserier

Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna. Detta begrepp innefattar även sexuella trakasserier som hanteras i Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap. 4§. Trakasserier kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera personer. Det är trakasserier även när en elev kränks och det finns ett samband med en anhörigs koppling till diskrimineringsgrunderna.

 

Kränkande behandling

Med annan kränkande behandling menas en kränkning av en elevs värdighet men som saknar koppling till någon diskrimineringsgrund. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera personer. Både elever och skolpersonal kan göra sig skyldig till kränkande behandling. Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet men inte har samband med någon diskrimineringsgrund kan vara:

• fysiska angrepp (tex: slag, knuffar, sparkar, stryptag, gömma/förstöra andra elevers saker)

• verbala angrepp (tex: hot, svordomar, öknamn, nedsättande kommentarer)

• psykosocialt (tex: utfrysning, nedvärderande blickar, stirra, göra tecken åt någon)

• texter & bilder (tex: teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, meddelanden på sociala medier)

 

Mobbning

Mobbning är en form av trakasserier eller kränkande behandling som innebär upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

 

Befogad tillrättavisning och disciplinära åtgärder

Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för övriga elever. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening även om eleven ifråga kan uppleva det som kränkande. Enligt Skollagen 5 kap. 6§ (2010:800) kan även rektorn eller en lärare vidta disciplinära åtgärder mot en elev som uppträder olämpligt. De disciplinära åtgärderna får inte användas som bestraffning utan ska vidtas för att komma tillrätta med trakasserier och/eller kränkande behandling och ska stå i proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. I varje fall av upprepade eller allvarliga kränkningar eller trakasserier ska enligt Skollagen 5 kap. 9§ (2010:800) en utredning om någon av de inblandade är i behov av särskilt stöd startas. I ett sådant fall ska en pedagogisk utredning enligt Skollagen 3 kap. 8§ (2010:800) inledas.

 

Delaktighet i likabehandlingsarbetet

Elevers delaktighet

 • TEA - Ansvarig: Trygghetsgruppen tillsammans med skolans personal

 • Trivselenkäten (december). Ansvarig: Trygghetsgruppen

 • Enkät trygga och otrygga platser (januari). Ansvarig: Trygghetsgruppen

 • Klassråd (varje vecka). Ansvarig: Klasslärare

 • Elevråd (1ggr/månad): Ansvarig: Bitr. Rektor på respektive skola tillsammans med dramapedagog

Personalens delaktighet

 • APT (1ggr/månad). Ansvarig: rektor

 • Lärarmöte (varje vecka). Ansvarig: Bitr. Rektor för F-3 respektive F-6

 • Fritidsmöte (varje vecka). Ansvarig: Bitr. Rktor mot fritidshemmen

 • Incidentrapportering (vid incident). Ansvarig: All personal

 • Trygghetsteamets möten (varje vecka). Ansvarig: Dramapedagogen

 • Undervisa om diskrimineringsgrunderna i alla årskurser (fortlöpande). Ansvarig: Arbetslagen

 

Vårdnadshavares delaktighet

 • Föräldramöte (hösttermin). Ansvarig: Klasslärare

 • Föräldramöte/föräldraaktivitet (vårtermin). Ansvarig: Klasslärare

 • Föräldraråd (2ggr/termin). Ansvarig: Rektor

 • Vetskap om tillvägagångssätt för anmälan om kränkande behandling (alltid). Ansvarig: se åtgärder vid kränkande behandling/diskriminering/ trakasserier

 

Kartläggningsmetoder

• genomgång av dokumentation – incidentrapport

• utredning, förslag på åtgärder och utvärdering enligt nämndens underlag KIA den 2 - 4

• personalens observationer

• kartläggning inomhusmiljö samt skolgård

• utvärdering av föregående års mål i likabehandlingsplanen

 

Utvärdering av likabehandlingsplanens mål

Föregående likabehandlingsplan har utvärderats i lärarlag, trygghetsteamet, EHT och i elevråd.

Vid utvärderingen av vår plan kom vi fram till att skolan har ett bra arbete för förebyggande åtgärder för kränkande behandling och likaså att agera och hur vi agerar vid negativa händelser mellan eleverna. Skolan måste dock bli bättre på att synliggöra att det är värdegrundsarbetet vi arbetar med. Vi måste bli bättre att verbalt uttala det till både elever, personal och vårdnadshavare. Skolan följer även en arbetsgång när någon elev upplever att den är utsatt för kränkande behandling. Lärarna upplever även att de har ett bra samarbete med föräldrar och kontaktar dem alltid vid händelser i skolan. Skolan har väl kända rutiner kring att anmäla kränkande behandling.

Likabehandlingsplanen behöver implementeras hos både personal, elever och vårdnadshavare. Skolan behöver kontinuerligt arbeta med planen under hela läsåret för att synliggöra det förebyggande arbetssättet.

Vi genomför en trivsel och trygghetenkät samt en enkät om otrygga platser. Syftet med det är att vi ska få veta hur våra elever upplever den sociala miljön, trivsel och trygghet i skolan samt var de känner sig trygga eller otrygga. Resultatet från enkäterna kommer dels att ligga till grund för åtgärder under läsåret dels till kommande årsplan.

Varje klass utarbetar en egen handlingsplan utifrån klassens eget resultat. Resultatet från enkäten kommer att tas upp i klassråd, elevråd, arbetslagsmöten,  APT och föräldraråd.

Planen ska utvärderas och revideras: under vårterminen 2020

Hur likabehandlingsplanen ska utvärderas: Som underlag till utvärderingen ligger den trivselenkät som eleverna enskilt fyller i samt att frågorna lyfts i klasserna och samtalas om. Därefter kommer planen att utvärderas med samtliga i personalgruppen på arbetslagsmöten samt APT.

Ansvarig för att likabehandlingsplanen utvärderas: Skolledning och trygghetsteam.

 

 

Mål för läsåret 2020-2021

Utifrån diskrimineringsgrunderna har vi valt att skapa tydliga delmål.

 

Etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning:

Alla elever oavsett härkomst, religion eller annan trosuppfattning ska mötas med respekt och behandlas utifrån demokratiska värden.

 • Vi arbetar med attityder och värderingar så att alla elever får förståelse för varandras likheter och olikheter samt skapar förståelse för olika religioner och trosuppfattningar. Ansvarig: All undervisande personal

 • Vi serverar elever mat som är förenlig med familjens religion. Ansvarig: Rektor och matsalspersonal

 • Vårdnadshavare får information om möjligheten till tolkhjälp vid samtal och möten. Ansvarig: All personal

 

Funktionsnedsättning:

Alla elever på vår skola ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett typ av funktionsnedsättning.

 • All berörd personal erbjuds handledning. Ansvarig: Rektor och elevhälsan

 • Vi skapar individuella lösningar och anpassar tex undervisning, läromedel, schema, elevarbetsplats och matsituation. Ansvarig: Rektor, elevhälsan och personal i samarbete med vårdnadshavare

 

Kön:

Alla elever på vår skola har lika värde, lika rättigheter och skyldigheter oavsett vilket kön man har. Ingen ska bli utsatt för diskriminering på grund av kön. Arbeta för att alla elever oavsett kön ska få lika stort inflytande och utrymme i verksamheten.

 • Vi ska ingripa och reagera på alla former av sexualiserat språkbruk. Ansvarig: All personal

 • Vi ska inte koppla könstillhörighet till beteende. Ansvarig: All personal

 • Vi ska samtala om stereotypa könsroller. Ansvarig: All personal

 • Vi ska ge eleverna möjligheter och förutsättningar att inte välja könsstereotypa aktiviteter. Ansvarig: All personal

 • Vi ska vid sammansättningen av klasser och grupper sträva efter en jämn könsfördelning. Ansvarig: Biträdande rektor tillsammans med klassansvarig

 

Könsidentitet och könsuttryck:

Alla elever på vår skola ska känna sig fria att vara sig själva och bli bemötta med respekt oavsett val av kläder, frisyr eller andra uttrycksformer.

 • Vi ska arbeta med attityder och värderingar så att alla elever får en förståelse för varandras likheter och olikheter. Ansvarig: All personal

 

Sexuell läggning:

Ingen elev på vår skola ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller familjesammansättning.

 • Vi markerar och reagerar på ord som anspelar på sexuell läggning och pratar om vad orden betyder. Ansvarig: All personal

 • Vår sex- och samlevnadsundervisning genomsyras av att hänsyn tas till sexuell läggning. Ansvarig: Undervisande lärare i åk 6

 

Ålder:

Alla elever på vår skola ska känna samhörighet och trygghet.

 • Fadderverksamhet förskoleklass/åk 3. Syftet är att de yngre eleverna ska känna en ökad trygghet på skolan och att öka ansvarskänslan hos de äldre eleverna. Ansvarig: Klasslärare

 • Vi arbetar i åldersblandade TEA grupper. Ansvarig: TEA gruppen tillsammans med skolans personal

 

Främjande insatser för att nå likabehandlingsplanens mål

Främjande insatser syftar till att stärka positiva förutsättningar för att alla barn ska ha lika rättigheter och möjligheter. Det omfattar alla diskrimineringsgrunder. Främjande insatser riktas mot alla, bedrivs utan förekommen anledning och är en del av det vardagliga arbetet på skolan. I vårt dagliga arbete främjar vi elevernas lika rättigheter genom att identifiera och stärka positiva förutsättningar. Alla ska känna till våra diskrimineringsgrunder.

 

Förebyggande åtgärder

Förebyggande insatser syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som finns i verksamheten. Det förebyggande arbetet ska omfatta de områden som verksamheten identifierat som riskfaktorer i kartläggningen. I det dagliga arbetet med eleverna förebygger vi diskriminering och kränkande behandling genom att identifiera och minimera risker som kan innebära att en grupp eller elev utsätts för detta. Det råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår skola. Utifrån vår analys ser vi att följande åtgärder bör fokuseras på:

 • Vi ska fortsätta arbeta med likabehandlingsplanens mål (alltid). Ansvarig: All personal

 • Vi ska skapa strategier för ökad arbetsro (alltid). Ansvarig: All personal

 • Vi ska utveckla vår rastverksamhet och ökad rörelse (läsåret 19/20): Ansvarig: Bitr. Rektor för fritidshemmen

 • Vi ska få ökad rörelse, trygghet och struktur under dagens raster och fritidstid där elever är delaktiga (läsåret 19/20): Ansvarig: Bitr. Rektor för fritidshemmen

 

Åtgärder vid kränkande behandling/diskriminering/trakasserier

1) Om en situation uppkommer gällande kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier ska personal genast meddela rektor per mejl. Ansvarig: Personal som ser och får kännedom om kränkningen eller trakasserierna.

2) Personal fyller i blanketten del 1: anmälan och mejlar till närmsta chef med en kopia till rektor. Ansvarig: Personal som ser och får kännedom om kränkningen eller trakasserierna.

3) Beslut om anmälan i KIA. Ansvarig: Närmsta chef 

4) Inom en vecka görs en anmälan skyndsamt till huvudman (blanketten del 1: anmälan). Ansvarig: Närmsta chef

5) Utredning görs, åtgärder beskrivs, uppföljning/utvärdering görs (blanketten del 2-4: utredning, åtgärder, uppföljning/utvärdering). Ansvarig: Personal som ser och får kännedom om kränkningen eller trakasserierna med stöd av Trygghetsteamet

6) EHT får kännedom om aktuella ärenden. Ansvarig: Närmsta chef

7) Om kränkningar/trakasserier inte upphör, se ”Vid en mobbningssituation”.

 

Vid en mobbningssituation

Vid misstänkt mobbning får Trygghetsteamet i uppdrag att utreda, dokumentera och följa upp ärendet tills det kan avslutas. Trygghetsteamet träffas kontinuerligt och arbetar enligt följande:

1) Teamet får information om misstänkt mobbning. En direkt respons ges till den som larmat att teamet nu tagit sig an fallet. Teamet börjar med skriftlig dokumentation omgående. Teamet gör en ny bedömning av åtgärder (del 4 – uppföljning/utvärdering av åtgärder).

2) Teamet stämmer av och utser vilka två ur teamet som tar sig an fallet.

3) Teamet förbereder och genomför samtal med den som blivit utsatt. Samtalet ska hållas snarast möjlig, helst samma dag. Ansvarig pedagog informeras i förväg. Anteckningar förs under samtalet. Samtalet avslutas med att eleven får ett ”uppdrag” som följs upp vid nästa samtal, t.ex. att följa rådande överenskommelser.

4) Teamet förbereder och genomför samtal med utövaren. Samtalet ska hållas snarast möjligt, helst samma dag. Utövaren/utövarna kommer att hämtas, diskret en och en, under pågående verksamhet av någon av de två utsedda ur teamet. Ansvarig pedagog informeras i förväg. Anteckningar förs under samtalet. Samtalet avslutas med att eleven/eleverna får ett ”uppdrag” som följs upp vid nästa samtal.

5) Teamet informerar skolledning och berörda vårdnadshavare.

6) Uppföljningssamtal genomförs enligt överenskommelse med berörda elever. ”Uppdraget” utvärderas (del 4 – uppföljning/utvärdering av åtgärder).

7) Trygghetsteamet för kontinuerliga anteckningar under pågående process och har fortlöpande kontakt med arbetslaget. Dokumentationen över händelseförlopp och åtgärder, arkiveras helt i KIAS regi i samband med att ett fall avslutas. Fallet avrapporteras till skolledning. I de fall problem kvarstår kontaktas elevhälsoteamet via skolledning.

 

Om skolans personal kränker elev

Rutiner för åtgärd, uppföljning och dokumentation gällande vuxen – elev:

Skyldigheten att utreda om någon har utsatts för trakasserier eller kränkande behandling träder in så snart någon i verksamheten fått kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt. Det krävs alltså inga bevis för att påbörja en utredning och det är den enskilda elevens uppfattning som skolan ska utgå ifrån.

 

Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling av en vuxen följs nedanstående plan:

 • Händelsen anmäls till lärare/personal, elevvårdsteam, trygghetsteam eller annan vuxen på skolan som eleven har förtroende för.

 • Mottagaren av anmälan anmäler omedelbart händelsen till rektor som i sin tur anmäler händelsen till huvudmannen på därtill avsedd blankett.

 • Vårdnadshavare informeras. Ansvarig för att detta sker är rektor.

 • Rektor ansvarar för att utredning sker. Huvudmannen har det yttersta ansvaret.

 • Separata utredningssamtal förs med samtliga berörda parter.

 • Samtalen dokumenteras.

 • Åtgärder sätts in och bör leda till långsiktiga lösningar. Det bör alltid övervägas om åtgärder också ska vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållanden på grupp‐ och verksamhetsnivå. Rektor ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas.

 • Åtgärderna dokumenteras.

 • Rektor följer upp ärendet med elev och vårdnadshavare.

 

Därefter träffar rektor regelbundet den personal som kränkt eleven och följer upp ärendet. Om personalen så önskar kan en facklig representant närvara vid samtalen.

 • Utredning och åtgärder utvärderas och dokumenteras.

 • Uppföljningen dokumenteras. Om åtgärderna är otillräckliga beslutar rektor om nya åtgärder.

 • Rektor ska under utredningstiden ha kontakt med sin chef/förvaltning.

 • Rektor avgör, i samråd med sin chef, om ärendet ska anmälas till annan myndighet.

 • Rektor beslutar, i samråd med Utbildningsförvaltningens personalavdelning, om ev. disciplinära åtgärder i enlighet med AB. Facket bör då kopplas in.

 • Varje ärende ska utredas och handläggas skyndsamt. Ansvarig för detta är rektor och ytterst ansvarig är huvudmannen.

 • Om åtgärderna inte är tillräckliga kan elev och vårdnadshavare vända sig till Barn‐ och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen www.do.se

 

Trivselregler framarbetade av elevrådet

 • Vi är rädda om varandra och visar respekt för varandra.

 • Vi lyssnar när någon annan pratar.

 • Vi använder en trevlig samtalston och ett vårdat språk.

 • Alla har rätt till arbetsro i skolan och på fritids.

 • Vi följer ”sluta”-regeln (när någon säger sluta slutar man på en gång) .

 • Vi respekterar spelet och spelets regler.

 • Vi hjälper till att hålla rent och snyggt i skolans lokaler.

 • I matsalen har vi ett gott bordsskick och äter i lugn och ro.

 • Vi går i korridoren samt talar med samtalston.

 • Vi uppför oss väl när vi vistas utanför skolans område, tex. på buss och tunnelbana eftersom vi representerar Klastorp - Essinge skolor.

 

Kontaktuppgifter EHT

 

Rektor

Susanne Dybeck

susanne.dybeck@edu.stockholm.se

 

Biträdande rektorer

Klastorpsskolan: Karin Ring

karin.ring@edu.stockholm.se

Essingeskolan: Markus Jansson

markus.jansson@edu.stockholm.se

 

Skolsköterskor

Klastorpsskolan: Yasmine Andersson Örnbrand

yasmine.andersson.ornbrand@edu.stockholm.se

Essingeskolan: Kristina Nordén Frykberg

kristina.norden.frykberg@edu.stockholm.se

 

Specialpedagog:

Madelen Kling

madelen.kling@edu.stockholm.se

 

Speciallärare:

Klastorpsskolan: Christina Ax

christina.ax@edu.stockholm.se

Essingeskolan: Katja Folkesson

katja.folkesson@edu.stockholm.se

 

Skolpsykolog:

Klastorp-Essinge skolor:

Zandra Christiansen

zandra.christiansen@edu.stockholm.se

 

Dela: