Till innehåll på sidan

Mål, vision och värdegrund

”Vi på Klastorp-Essinge skolor utbildar framtidens entreprenörer och medmänniskor för ett hållbart samhälle”

Skolenheten har full lärarbehörighet. Det förebyggande arbetssättet är ett resultat av skolenhetens höga resultat. Vi är en flexibel organisation som alltid utgår från barnets bästa. Vi arbetar utifrån en ansvarskultur som innebär att vi har ett gemensamt ansvar för elevens välmående och utveckling. Vårt pedagogiska förhållningssätt utgår från Barnkonventionen där barnets röst är i fokus. Skolenhetens mantra är ”Rätt person på rätt plats ger goda resultaten”.

Våra strategier för att uppnå vår vision är att utgå ifrån:

 •  barnkonventionen
 •  att arbeta aktivt med värdegrundsarbete utifrån att bygga upp självtillit och självförtroende till sin egen förmåga. Vi uppmanar till att tänka självständigt och fritt
 • delaktighet och inflytande
 • digitalisering
 • omvärldsanalys, vi samarbetar med flera skolor i Europa

Enhetsmål

 • vi har en målinriktad ledning
 • vi har höga förväntningar på våra elever, medarbetare och vårdnadshavare
 • vi kartlägger och följer upp våra elevers kunskaper
 • vi anpassar undervisningen utifrån alla elevers behov
 • vi har ett tydligt lärarledarskap i klassrummet och på fritids
 • vi främjar lärandet så att alla elever ges förutsättningarna att nå målen i samtliga ämnen
 • alla elever erbjudas en främjande lärmiljö som präglas av trygghet, arbetsro och trivsel
 • vi ger eleverna möjlighet att (utifrån ålder, mognad och förutsättningar) ta ansvar för sitt lärande och sin arbetsmiljö, något som ger dem inflytande över utformningen av sin utbildning
 • våra elever är medvetna om sitt eget ansvar för en hållbar livsmiljö
 • vi är en flexibel organisation som anpassar sig efter elevers olika behov
 • skolan har en ansvarskultur

Prioriterade utvecklingsområden

 • vi ska skapa en ansvarskultur
 • elevhälsa, inkluderande lärmiljö skola-fritids
 • rörelse och hälsa
 • implementering av ”Plan för fritidshemmen”
 • skolans digitalisering – GSIT 2.0
 • budget i balans

Värdegrund

All verksamhet på skolan präglas av goda värden. Det betyder att alla som är verksamma i skolan visar varandra respekt och medkänsla.

Värden som hänsyn, kamratskap och respekt hålls levande genom ständig diskussion och reflektion. Skolan ska kännas trygg och trivsam.

Genom att ingå i ett sammanhang där gemenskap, deltagande och öppenhet är centrala element kan elevernas självkänsla stärkas.

Skolan arbetar med värdegrundsarbete utifrån TEA (Trygghet, Engagemang och Allas lika värde). Värdegrundsarbetet ska vara ett kontinuerligt arbete under hela läsåret tillsammans med elever, personal och vårdnadshavare på Klastorp och Essinge skolor.

Arbetets innehåll utgår från Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt vad som kommer fram i trivselenkät, brukarundersökning eller i aktuella händelser på skolan.

Dela:
Kategorier: