Ledighetsansökan

”En elev i de obligatoriska skolformerna får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet . Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. (7. Kap 18 § Skollagen)”

Ledighetsansökan ska vara skriftlig och lämnas till klassläraren i god tid innan den önskade ledigheten. 
 
Rektor beviljar ledighet enligt följande:

Kortare ledighet, 1-3 dagar för enskild angelägenhet

Om synnerliga skäl föreligger kan längre ledighet beviljas, men endast i undantagsfall.

Det ska framgå i ansökan vilka skälen är. Semesterresa är inte att anse som synnerliga skäl.

Hälsningar

Skolledningen

 

Dela:
Kategorier: