Klastorp-Essinge skolors vision, mål och värdegrund

 

Vision

En skola för alla - där alla är - "mer än en berättelse".

Enhetsmål

 • vi har en målinriktad ledning

 • vi har höga förväntningar på våra elever

 • vi kartlägger och följer upp våra elevers kunskaper

 • vi anpassar undervisningen

 • vi har ett tydligt lärarledarskap i klassrummet

 • vi främjar lärandet så att alla elever ges förutsättningarna att nå målen i samtliga ämnen

 • alla elever erbjudas en främjande lärmiljö som präglas av trygghet, arbetsro och trivsel

 • vi ger eleverna möjlighet att (utifrån ålder, mognad och förutsättningar) ta ansvar för sitt lärande och sin arbetsmiljö, något som ger dem inflytande över utformningen av sin utbildning

 • vi har kultur för, med och av våra elever

 • våra elever är medvetna om sitt eget ansvar för en hållbar livsmiljö

 • vi åtar oss att fortsätta utveckla rutiner, strukturer och arbetssätt för att på så sätt öka stödfunktionerna för våra medarbetare

Prioriterade utvecklingsområden

 • elevhälsa och rörelse

 • nyanlända

 • implementering av ”Plan för fritidshemmen”

 • skolans digitalisering – GSIT 2.0

 • läslyftet

Värdegrund

 

All verksamhet på skolan präglas av goda värden. Det betyder att alla som är verksamma i skolan visar varandra respekt och medkänsla.

Värden som hänsyn, kamratskap och respekt hålls levande genom ständig diskussion och reflektion. Skolan ska kännas trygg och trivsam.

Genom att ingå i ett sammanhang där gemenskap, deltagande och öppenhet är centrala element kan elevernas självkänsla stärkas.

Skolan arbetar med värdegrundsarbete utifrån TEA (Tillhörighet, Engagemang och Allas lika värde). Värdegrundsarbetet är gemensamt utarbetat av elever och personal på Klastorp och Essinge skolor.

Arbetets innehåll utgår från Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt vad som kommer fram i trivselenkät, brukarundersökning eller i aktuella händelser på skolan.

 

Dela:
Kategorier: