Till innehåll på sidan

Förväntansdokument

Skollagen och läroplanerna slår fast vilka förväntningar som elever och vårdnadshavare har rätt att ha på skolan. Eftersom skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång har även Stockholms stad höga förväntningar på elever och vårdnadshavare. Detta förväntansdokument förtydligar vad som gäller inom samtliga verksamhetsformer i Stockholms stads kommunala skolor:

  • Skolan är ansvarig för att tillgodose elevens rätt till utbildning. Vårdnadshavare i förskoleklass, grund- och grundsärskola ansvarar för att barnet kommer till skolan och fullgör sin skolplikt.  
  • För elever i gymnasieskola gäller närvaroplikt för den utbildning som de antagits till. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN och kan påverka studiebidraget. 
  • Skolplikten i förskoleklass, grund- och grundsärskolan/närvaroplikten i gymnasieskolan innebär att eleven ska vara närvarande på lektionerna. 
  • Enligt läroplanen ska varje elev:

- genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, ta ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö

- visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever, som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan

- aktivt utöva inflytande över sin utbildning och det inre arbetet på skolan

  • Vårdnadshavares engagemang har stor betydelse för elevernas skolgång. Att visa intresse för utbildningen, ha positiva förväntningar på elever och förtroende för skolans personal är ett bra sätt att visa att skolan är viktig. 
  • Synpunkter och förslag som både framförs och tas emot på ett konstruktivt sätt gör att verksamheten kan utvecklas i samarbete, med tillit och ömsesidig respekt för våra olika roller. 

Källor: Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor, 2018 Läroplanerna, juli 2019

Av dig som är elev på skolan förväntar vi oss följande:

- Att du bemöter alla människor med respekt och vänlighet. 

- Att du känner till vilka kunskapsmål du arbetar mot och att du gör ditt bästa för att nå dem. 

- Att du respekterar andras rätt till undervisning och lärande. 

- Att du pratar med någon vuxen på skolan då något jobbigt har hänt. 

- Att du bidrar till en trivsam och säker miljö. 

- Att du hjälper till att hålla lokaler och skolgård fin och trevlig. 

- Att du följer skolans ordningsregler. 

- Att du passar tiderna. 

- Att du under skoltid är en god representant för Klastorpskolan/Essingeskolan. 

- Att du använder ett vårdat språk. 

Som elev/vårdnadshavare kan du förvänta dig följande av skolan:

- Att vi alltid strävar efter en god kvalitet i verksamheten.  

- Att vi ständigt arbetar med pedagogisk utveckling i fokus. 

- Att vi tydligt informerar om vilka kunskaper och förmågor eleverna ska uppnå. 

- Att vi säkerställer varje elevs rätt att nå sin fulla potential. 

- Att vi arbetar för att skapa en känsla av tillhörighet.           

- Att vi arbetar för att skapa en positiv, trygg och trivsam miljö.   

- Att vi bemöter alla på skolan med respekt och vänlighet. 

- Att vi arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande mot diskriminering och kränkande behandling i samverkan med elev och vårdnadshavare. 

- Att vi har nolltolerans mot kränkande behandling.

- Att vi har ett inkluderande förhållningssätt. 

- Att vi arbetar utifrån Barnkonventionen.

- Att vi tar ansvar för att kontakta berörda föräldrar om någon händelse kräver det. 

Av dig som är vårdnadshavare förväntar vi oss följande:

- Att du hjälper ditt barn att komma i tid till skolan och att ditt barn är utvilad och har ätit frukost. 

- Att du tar del av information om vilka kunskaper och förmågor ditt barn ska utveckla.

- Att du engagerar dig i ditt barns skolarbete och hjälper ditt barn att ta ansvar för sin utbildning. 

- Att du hjälper ditt barn att ha med sig kläder efter väder, idrottskläder och skolböcker. 

- Att du sjukanmäler ditt barn på Skolplattformen eller i frånvaro-appen på morgonen innan kl. 08.00. 

- Att du tar del av information som gäller ditt barn och skolan på Skolplattformen.

- Att du deltar på möten och utvecklingssamtal som du blir kallad och inbjuden till. 

- Att du gentemot ditt barn har ett positivt förhållningssätt till vår verksamhet. 

- Att du vid frågor och funderingar i första hand samtalar med den i skolans personal som är närmast berörd. 

- Att du använder mejlkorrespondens för korta meddelanden.  

- Att du meddelar berörd personal när det sker förändringar i familjen som kan påverka ditt barn i skolan. 

- Att du tagit del av skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och ordningsregler och stödjer ditt barn i att följa dessa regler och lagar. 

- Att du är inbegripen med att skolan inte ansvarar för värdesaker som tas med till skolan. 

- Att du bidrar med god trafiksäkerhet runt skolan vid hämtning och lämning.  

Trygghet och studiero

Alla elever ska känna sig trygga i skolan. Skolan ska erbjuda en god lärmiljö där bemötande och stöd ger eleverna förutsättningar att fokusera på utbildning och arbetsuppgifter. Det ska finnas tydliga och kända rutiner på skolan för hur man ska hantera olika situationer, exempelvis olika former av kränkningar. Förtroende och respekt mellan elever och vuxna ska prägla skolorna. Personalen ska även känna till de disciplinära åtgärder som skolförfattningarna föreskriver.

Riktlinjerna ska tillämpas vid samtliga kommunala skolor i Stockholm.

Trygghet

Nolltolerans
I Stockholms stads skolor gäller nolltolerans mot hot, våld,
kränkande behandling, droger och skadegörelse. Varje incident ska
medföra en reaktion från skolans personal som också ser till att
ärendet följs upp. Alla elever ska veta vem de ska vända sig till för
att få hjälp.

Disciplinära åtgärder
För att komma tillrätta med en elevs ordningsstörande uppträdande
ska skolan använda de möjliga disciplinära åtgärder som finns att
tillgå enligt skollagen. Förutom vanligt förekommande
tillrättavisningar och samtal till hemmen kan dessa åtgärder vara:

- Kvarsittning
- Utvisning ur klassrummet
- Skriftlig varning
- Tillfällig omplacering
- Tillfällig placering vid annan skolenhet
- Avstängning
- Polisanmälan, ska alltid göras när sådan är relevant.

Ordningsregler
Alla skolor ska ha tydliga ordningsregler som är framtagna i
samarbete med och väl förankrade hos elever, personal och
vårdnadshavare. Reglerna är till för att skapa ordning, trivsel och
studiero. Alla som befinner sig i skolan ska följa skolans regler.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Varje skola ska ha en årligen upprättad plan mot diskriminering
och kränkande behandling där skolan beskriver de åtgärder som
behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling.
Planen ska vara baserad på en kvalitativ analys av skolans tidigare
insatser.

Studiero
Studiero innebär att eleverna kan ägna sig åt de planerade lärande
aktiviteterna, att fokus är riktat mot det som är syftet med
undervisningen och att det är så få störande inslag som möjligt.

Enligt läroplanen ska varje elev:
- genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina
förutsättningar, ta ansvar för sitt lärande och för att bidra till en
god arbetsmiljö
- visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra
elever, som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön
på skolan
- aktivt utöva inflytande över sin utbildning och det inre arbetet på
skolan Ur läroplanerna, juli 2019

Stockholms skolor ska bedriva ett ständigt utvecklingsarbete där
olika metoder för förbättrad studiero prövas och framgångsrika
strategier delas.

Dela:
Kategorier: